Tool tính roi StepN

duong ke
Số tiền đầu tư mua giày
$
Số tiền nhận được mỗi ngày
$
Số tiền sử dụng để nâng cấp giày
$
Chi phí sửa giày mỗi ngày
Mỗi ngày tốn 
$
Thời gian bắt đầu sử dụng giày
Thời gian hoàn vốn
  Ngày
Thu nhập mỗi tháng
$
Thu nhập mỗi năm
$
ROI  
%